شورای راهبردی

صفحه اصلی > شورای راهبردی

دبیر همایش و نمایشگاه: آقای دکتر جمور (از سازمان نقشه برداری کشور)

نماینده معاونت فنی سازمان نقشه برداری کشور: آقای دکتر صدیقی
 
نماینده معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی: آقای دکتر محمدزاده
 
رئیس دانشکده منهدسی نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی: آقای دکتر طالعی
 
معاون اداری، مالی و پشتیبانی سازمان نقشه برداری کشور: آقای رحمانی
 
دبیرعلمی همایش(از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی): آقای دکتر ولدان زوج
 
دبیراجرایی همایش و نمایشگاه(از سازمان نقشه برداری کشور): آقای مهندس بکتاش