کمیته علمی

صفحه اصلی > کمیته علمی

 

سنجش از دور 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

سمت در همایش

نام دانشگاه

1

محمدجواد ولدان زوج

استاد

عضو کمیته علمی

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2

محمدرضا مباشری

استاد

عضو کمیته علمی

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

3

محمودرضا صاحبی

دانشیار

عضو کمیته علمی

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

4

علی محمدزاده

دانشیار

عضو کمیته علمی

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

5

یاسر مقصودی

استادیار

عضو کمیته علمی

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

6

مجید رحیم زادگان

استادیار

عضو کمیته علمی

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

7

کاظم علوی پناه

استاد

عضو کمیته علمی

تهران

8

محمدرضا سراجیان

دانشیار

عضو کمیته علمی

تهران

9

پرویز ضیائیان فیروزآبادی

دانشیار

عضو کمیته علمی

خوارزمی

10

علی اکبر متکان

استاد

عضو کمیته علمی

شهید بهشتی

11

برات مجردی

استادیار

عضو کمیته علمی

علم و صنعت

12

مریم دهقانی

استادیار

عضو کمیته علمی

شیراز

13

یوسف رضایی

استادیار

عضو کمیته علمی

بوعلی سینا همدان

14

مهرداد جعفری سلیم

 پژوهشگر

عضو کمیته علمی

 

15

علیرضا قراگوزلو

 دانشیار

عضو کمیته علمی

آموزشکده سازمان نقشه برداری

 

 

فتوگرامتری

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

سمت در همایش

نام دانشگاه

1

حمید عبادی

استاد

عضو کمیته علمی

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2

مسعود ورشوساز

دانشیار

عضو کمیته علمی

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

3

مهدی مختارزاده

دانشیار

عضو کمیته علمی

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

4

علی حسینی نوه احدآبادیان

استادیار

عضو کمیته علمی

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

5

جلال امینی

دانشیار

عضو کمیته علمی

تهران

6

محمدسعادت سرشت

دانشیار

عضو کمیته علمی

تهران

7

حسین عارفی

استادیار

عضو کمیته علمی

تهران

8

سعید صادقیان

دانشیار

عضو کمیته علمی

آموزشکده سازمان نقشه برداری

9

مهدی مومنی

دانشیار

عضو کمیته علمی

اصفهان

10

فرشید فرنود احمدی

دانشیار

عضو کمیته علمی

تبریز

11

عباس مالیان

استادیار

عضو کمیته علمی

شهید رجایی

12

اصغر میلان لک

استادیار

عضو کمیته علمی

آموزشکده سازمان نقشه برداری

 

GIS

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

سمت در همایش

نام دانشگاه

1

علی اصغر آل شیخ

استاد

عضو کمیته علمی

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2

محمدسعدی مسگری

دانشیار

عضو کمیته علمی

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

3

محمد طالعی

دانشیار

عضو کمیته علمی

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

4

محمد کریمی

استادیار

عضو کمیته علمی

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

5

محمدرضا ملک

دانشیار

عضو کمیته علمی

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

6

محمودرضا دلاور

دانشیار

عضو کمیته علمی

تهران

7

فرید کریمی پور

استادیار

عضو کمیته علمی

تهران

8

فرشاد حکیم پور

استادیار

عضو کمیته علمی

تهران

9

نجمه نیسانی سامانی

استادیار

عضو کمیته علمی

تهران

10

مهدی مدیری

استادیار

عضو کمیته علمی

سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

11

غلامرضا فلاحی

استادیار

عضو کمیته علمی

آموزشکده سازمان نقشه برداری 

12

علی جاویدانه

پژوهشگر 

عضو کمیته علمی

 

 

ژئودزی  

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

سمت در همایش

نام دانشگاه

1

بهزاد وثوقی

دانشیار

عضو کمیته علمی

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2

مسعود مشهدی‏ حسینعلی

دانشیار

عضو کمیته علمی

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

3

ایرج جزیرئیان

استادیار

عضو کمیته علمی

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

4

یزدان عامریان

استادیار

عضو کمیته علمی

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

5

مهدی رؤفیان نائینی

استادیار

عضو کمیته علمی

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

6

محمدمهدی علیزاده‏ الیزایی

استادیار

عضو کمیته علمی

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

7

عبدالرضا صفری

دانشیار

عضو کمیته علمی

تهران

8

محمدعلی شریفی

دانشیار

عضو کمیته علمی

تهران

9

علیرضا امیری ‏سیمکوئی

دانشیار

عضو کمیته علمی

اصفهان

10

مهدی گلی

استادیار

عضو کمیته علمی

صنعتی شاهرود

11

یحیی جمور

دانشیار

عضو کمیته علمی

آموزشکده سازمان نقشه‏ برداری

12

حسین نهاوندچی

استاد

عضو کمیته علمی

NTNU,Norway

13

مهدی اسحاق

استاد

عضو کمیته علمی

University West,Sweden

14

محمد باقربندی

استاد

عضو کمیته علمی

University of Gävle,Sweden

15

حمیدرضا نانکلی

 پژوهشگر

عضو کمیته علمی

 

16

فرخ توکلی

 پژوهشگر

عضو کمیته علمی

 

17

علی سلطانپور

 پژوهشگر

عضو کمیته علمی

 

18

عبدالرضا سعادت

 پژوهشگر

عضو کمیته علمی

 

19

معصومه آمیغ پی

 پژوهشگر

عضو کمیته علمی

 

20

مرتضی صدیقی

 پژوهشگر

عضو کمیته علمی