عناوین کارگاه

صفحه اصلی > عناوین کارگاه

لیست کارگاه ها:

1- معرفی چارچوب‌های مرجع مختصات کشور
2- نرم  افزار GMTSAR در تداخل سنجی راداری (کاربرد: اندازهگیری جابهجایی و فرونشست زمین)
3- کاربردهای مکانی اینترنت اشیا (IoT) در حمل و نقل
4- اجرای Web GIS، چالش ها و راهکارها