میزگردها

صفحه اصلی > میزگردها

 میزگردهای همایش:

• استارت آپ ها در حوزه مهندسی نقشه برداری
• ارتباط صنعت با دانشگاه در حوزه فناوری اطلاعات مکانی