شورای راهبردی

صفحه اصلی > شورای راهبردی


دبیر همایش و نمایشگاه: آقای دکتر جمور (از سازمان نقشه برداری کشور)

دبیرعلمی همایش: آقای دکتر ولدان زوج (از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)

دبیراجرایی همایش و نمایشگاه: آقای مهندس بکتاش (از سازمان نقشه برداری کشور)

معاون اداری، مالی و پشتیبانی سازمان نقشه برداری کشور: خانم پسندیده

معاون فناوری توسعه، برنامه‏ ریزی و هماهنگی امور دستگاه ها: آقای رحمانی

معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی: آقای دکتر طالعی

نماینده معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی: آقای دکتر محمدزاده


سرپرست حوزه ریاست، روابط عمومی و همکاری های بین الملل: خانم وزیری

 


نماینده معاونت فنی سازمان نقشه برداری کشور: آقای دکتر صدیقی