کمیته علمی

صفحه اصلی > کمیته علمی

 

 

 سنجش از دور 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

سمت در همایش

نام دانشگاه

1

محمدجواد ولدان زوج

استاد

عضو کمیته علمی

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2

محمدرضا مباشری

استاد

عضو کمیته علمی

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

3

محمودرضا صاحبی

دانشیار

عضو کمیته علمی

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

4

علی محمدزاده

دانشیار

عضو کمیته علمی

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

5

یاسر مقصودی

استادیار

عضو کمیته علمی

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

6

مجید رحیم زادگان

استادیار

عضو کمیته علمی

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

7

هومن لطیفی

استادیار

عضو کمیته علمی

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

8

کاظم علوی پناه

استاد

عضو کمیته علمی

تهران

9

محمدرضا سراجیان

دانشیار

عضو کمیته علمی

تهران

10

علی اکبر متکان

استاد

عضو کمیته علمی

شهید بهشتی

11

برات مجردی

استادیار

عضو کمیته علمی

علم و صنعت ایران

12

مهرداد جعفری سلیم

 پژوهشگر

عضو کمیته علمی

سازمان نقشه برداری کشور 

13

علیرضا قراگوزلو

 دانشیار

عضو کمیته علمی

آموزشکده سازمان نقشه برداری

14

پرویز ضیائیان فیروزآبادی

 دانشیار

عضو کمیته علمی

خوارزمی

15

مریم دهقانی

استادیار

عضو کمیته علمی

شیراز

16

یوسف رضایی

استادیار

عضو کمیته علمی

همدان

17

حسین عارفی

استادیار

عضو کمیته علمی

تهران

  

فتوگرامتری

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

سمت در همایش

نام دانشگاه

1

حمید عبادی

استاد

عضو کمیته علمی

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2

مسعود ورشوساز

دانشیار

عضو کمیته علمی

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

3

مهدی مختارزاده

دانشیار

عضو کمیته علمی

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

4

علی حسینی نوه احدآبادیان

استادیار

عضو کمیته علمی

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

5

جلال امینی

دانشیار

عضو کمیته علمی

تهران

6

سعید صادقیان

دانشیار

عضو کمیته علمی

آموزشکده سازمان نقشه برداری

7

مهدی مومنی

دانشیار

عضو کمیته علمی

اصفهان

8

فرشید فرنود احمدی

دانشیار

عضو کمیته علمی

تبریز

9

عباس مالیان

استادیار

عضو کمیته علمی

شهید رجایی

10

اصغر میلان لک

استادیار

عضو کمیته علمی

آموزشکده سازمان نقشه برداری

11

محمدسعادت سرشت

دانشیار

عضو کمیته علمی

تهران

12

سلمان احمدی

استادیار

عضو کمیته علمی

کردستان

13

مهدی حسنلو

استادیار

عضو کمیته علمی

تهران

 

 

GIS

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

سمت در همایش

نام دانشگاه

1

علی اصغر آل شیخ

استاد

عضو کمیته علمی

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2

محمدسعدی مسگری

دانشیار

عضو کمیته علمی

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

3

محمد طالعی

دانشیار

عضو کمیته علمی

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

4

محمد کریمی

استادیار

عضو کمیته علمی

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

5

محمدرضا ملک

دانشیار

عضو کمیته علمی

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

6

ابوالقاسم صادقی نیارکی 

استادیار

عضو کمیته علمی

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

7

رحیم علی عباسپور

استادیار

عضو کمیته علمی

تهران

8

فرید کریمی پور

استادیار

عضو کمیته علمی

تهران

9

نجمه نیسانی سامانی

استادیار

عضو کمیته علمی

تهران

10

غلامرضا فلاحی

استادیار

عضو کمیته علمی

آموزشکده سازمان نقشه برداری 

11

علی جاویدانه

پژوهشگر 

عضو کمیته علمی

 

12

فرشاد حکیم پور

 استادیار

عضو کمیته علمی

تهران

13

پرهام پهلوانی

استادیار

عضو کمیته علمی

تهران

14

جلال کرمی

استادیار

عضو کمیته علمی

تربیت مدرس

15

محمودرضا دلاور

استاد

عضو کمیته علمی

تهران

16

طلوع سیلاوی

کارشناس آزمایشگاه

عضو کمیته علمی

دانشگاه خواجه نصیر

 

ژئودزی  

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

سمت در همایش

نام دانشگاه

1

بهزاد وثوقی

دانشیار

عضو کمیته علمی

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2

مسعود مشهدی‏ حسینعلی

دانشیار

عضو کمیته علمی

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

3

ایرج جزیرئیان

استادیار

عضو کمیته علمی

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

4

یزدان عامریان

استادیار

عضو کمیته علمی

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

5

مهدی رؤفیان نائینی

استادیار

عضو کمیته علمی

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

6

محمدمهدی علیزاده‏ الیزایی

استادیار

عضو کمیته علمی

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

7

سعید فرزانه

استادیار

عضو کمیته علمی

تهران

8

مهدی گلی

استادیار

عضو کمیته علمی

صنعتی شاهرود

9

یحیی جمور

دانشیار

عضو کمیته علمی

آموزشکده سازمان نقشه‏ برداری

10

حسین نهاوندچی

استاد

عضو کمیته علمی

NTNU,Norway

11

مهدی اسحاق

استاد

عضو کمیته علمی

University West,Sweden

12

محمد باقربندی

استاد

عضو کمیته علمی

University of Gävle,Sweden

13

معصومه آمیغ پی

کارشناس

عضو کمیته علمی

 سازمان نقشه برداری کشور

14

حمیدرضا نانکلی

 

عضو کمیته علمی

سازمان نقشه برداری کشور

15

فرخ توکلی 

 

عضو کمیته علمی

سازمان نقشه برداری کشور

16

علی سلطانپور

 

عضو کمیته علمی

سازمان نقشه برداری کشور

17

عبدالرضا سعادت

 

عضو کمیته علمی

سازمان نقشه برداری کشور

18

مرتضی صدیقی

 

عضو کمیته علمی

سازمان نقشه برداری کشور

19

علیرضا امیری ‏سیمکوئی

دانشیار

عضو کمیته علمی

اصفهان

20

محمدعلی شریفی

دانشیار

عضو کمیته علمی

تهران

 21

مهدی نجفی علمداری

دانشیار

عضو کمیته علمی

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی